Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOON-WEETS NV

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 8 dagen, worden onze facturen en hun algemene voorwaarden als aanvaard beschouwd.

De firma BOON-WEETS n.v. behoudt het eigendomsrecht van de geleverde goederen tot op het moment dat de koper voldoet aan de daadwerkelijke betaling van de factuur. Bij inbreuk op deze bepaling heeft de firma BOON-WEETS n.v. het recht de onbetaalde goederen te allen tijde, zelfs in geval van faillissement, terug te vragen en vervolgens terug te nemen.

Bij laattijdige betaling verbindt de schuldenaar zich ertoe een maandelijkse intrest van 10 % te betalen vanaf de vervaldag. Tevens zal het onbetaalde factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % wegens bijkomende administratieve- en inningskosten.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn enkel de rechtbanken te Leuven bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting omtrent onze facturen.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x